Allmänna Villkor för Membly

Publicerat den 15 dec 2023

1. Introduktion

Dessa Allmänna Villkor gäller för användning av Membly, en tjänst som tillhandahålls av Membly AB, organisationsnummer 559390-9533, med huvudkontor på Borgmästargatan 6, 11629 Stockholm. Membly är ett digitalt medlemsregister och administrationsverktyg för föreningar och förbund.

2. Användarregistrering och Kontohantering

Membly är tillgängligt för användning av föreningar och förbund som har ingått avtal med Membly AB. Medlemsregistrering och kontohantering hanteras av föreningen eller förbundet, som agerar som personuppgiftsansvarig. Varje enskild medlem registreras av föreningen eller förbundet.

3. Användning av Tjänsten

Användare av Membly ska följa alla gällande lagar och förordningar och får inte göra intrång i Memblys eller tredje parters rättigheter. Användare kan se och ändra sina personuppgifter, läsa dokument och nyheter från sin förening eller förbund samt hantera sitt medlemskap.

4. Personuppgifter och Sekretess

Membly agerar som personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifter på uppdrag av kunden. Membly är ansvarigt för att upprätthålla en säker IT-miljö och skyddar personuppgifter bakom säker inloggning. Användarna har endast tillgång att se och ändra sina egna personuppgifter. För att radera ett konto ska medlemmen kontakta sin förening eller förbund. Alla personuppgifter hanteras i enlighet med den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och all data lagras inom Europeiska unionen (EU).

5. Tillgänglighet och Support

Tjänsten är normalt tillgänglig 24/7, undantag kan förekomma vid underhåll eller kritiska uppdateringar. Feedback och förbättringsförslag kan skickas till [email protected]. För teknisk support ska enskilda medlemmar kontakta sin förening eller förbund.

6. Ändringar av Tjänsten och Villkor

Eventuella ändringar i tjänsten kommer att kommuniceras till kunden, som i sin tur är ansvarig för att informera enskilda medlemmar. Dessa Allmänna Villkor kan uppdateras, och den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Memblys hemsida.

7. Ansvarsbegränsning

Membly ansvarar för att tillhandahålla en säker IT-miljö men tar inget ansvar för otillåten användning av tjänsten av personuppgiftsansvariga eller enskilda medlemmar.

8. Användarroller

Enskilda Medlemmar: Har tillgång till sitt eget medlemskonto och kan uppdatera sina personuppgifter. Föreningsadministratörer: Har möjlighet att lägga till och ta bort medlemmar, uppdatera medlemsuppgifter, skapa nyheter, ladda upp dokument och konfigurera tjänsten.

9. Tvistlösning och Tillämplig Lag

Eventuella tvister ska lösas i samråd mellan parterna eller, om nödvändigt, i svensk domstol. Dessa Allmänna Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.